top of page

SHERBIMET QE MEG OFRON

- Aktivitetin e drejtimit te qendrave te grumbullimit te mbeturinave si psh grumbullimin e/o transportin, drejtimin e impianteve te stokimit, rekuperimin e/o te asgjesimit, per llogarite te tjereve e/o te vet.
 
- Aktivitetin e drejtimit e/o te keshillimit te sherbimeve e te impianteve te rekuperimit dhe te riciklimit te mbeturinave me prejardhje nga grumbullimi i diferencuar dhe mbetjeve te riperdorueshme.

- Prodhimin, komercializimin e impianteve dhe paisjeve per asgjesimin dhe rekuperimin e mbeturinave e te mbetjeve te riperdorueshme.

- Aktivitetin e promuovimit publicitar, edhe per aktivitete te ndryshme nga ato te siperpermendurat, siç jane krijimi i artikujve publicitar te çfaredo lloji, gadget, stampime, dhe te çdo forme sherbimi publicitar grafik.

bottom of page